Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities 3

ARTIKEL 2 - De geldigheid 4

ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom 4

ARTIKEL 4 - De offerte 4

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 5

ARTIKEL 6 - De levertijd 7

ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van Bersteauxx 7

ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de afnemer 8

ARTIKEL 9 - De opslag van zaken 9

ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering 10

ARTIKEL 11 - De betaling 10

ARTIKEL 12 - De annulering 12

ARTIKEL 13 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk 12

ARTIKEL 14 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht 12

ARTIKEL 15 - Conformiteit en garantie 12

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid 13

ARTIKEL 17 - Aanbetalingsgarantie 14

ARTIKEL 18 - Klachten 15

ARTIKEL 19 - De geschillenregeling 15

ARTIKEL 20 - Nakomingsgarantie 16

ARTIKEL 21 - Nederlands recht 17

 

3

ARTIKEL 1 - Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bersteauxx: Bersteauxx, gevestigd te Ringoven 43, 3961 EH Wijk bij Duurstede. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61491012.

De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Bersteauxx een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;


2. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op montagewerkzaamheden.
Hieronder wordt verstaan:

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;

 


ARTIKEL 2 - De geldigheid

Deze voorwaarden zijn geldig tot er nieuwe voorwaarden bij de KvK worden gedeponeerd. Elke nieuwe versie vervangt de vorige.

ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom

1. Bersteauxx behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Bersteauxx onverwijld teruggegeven te worden,

onverminderd andere aan Bersteauxx ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

3. Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Bersteauxx.


ARTIKEL 4 - De offerte

1. Alle offertes zijn gedurende 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Bersteauxx gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Bersteauxx te

informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.  Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,

opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Bersteauxx zijn zo nauwkeurig mogelijk.

2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven.

Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 6 lid 6.

De offerte geeft inzicht in de prijs van de te leveren artikelen en eventuele afleverkosten.

De offerte vermeldt de betalingscondities.

3. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

4. Indien goederen specifiek voor een afnemer worden besteld en na de bestelling de overeenkomst door de afnemer wordt opgezegd of gewijzigd, kunnen de door Bersteauxx reeds gemaakte kosten (deels) in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

De aanbetaling

1. Bersteauxx is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald aan de hand van het orderbedrag, met een maximum van 25% van het totale orderbedrag.

Prijswijziging

2. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft als dan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 12. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Bersteauxx wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

4. Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.

5. Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen

in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

Eigendomvoorbehoud

6. Bersteauxx blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Bersteauxx heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

7. Bersteauxx is gerechtigd in geval de afnemer, bedoelt in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

8. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Bersteauxx gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

9. Bersteauxx is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden,

winstderving en dergelijke.

Afleverkosten

11. Bersteauxx is gerechtigd afleverkosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten zal bij het aangaan van de koopovereenkomst worden overeengekomen.

 

ARTIKEL 6 - De levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Bersteauxx een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.

Indien Bersteauxx alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Bersteauxx bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

5. Bij een overeenkomst met een consument is Bersteauxx gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

6. Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan

zal Bersteauxx de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.


ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van Bersteauxx

1. Bersteauxx levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Bersteauxx goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

2. Bersteauxx neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

3. Bersteauxx is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten.

 

 

4. Bersteauxx wijst de afnemer voorts op:

- onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

- gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover Bersteauxx deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet Bersteauxx niet aan deze informatieplicht, dan is zij aansprakelijk voor de schade, tenzij haar deze niet is toe te rekenen.

5. Bersteauxx verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van bijzondere hulpmiddelen komt.

6. Bersteauxx draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

7. Bersteauxx heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.


ARTIKEL 8- Rechten en plichten van de afnemer

1. De afnemer stelt Bersteauxx in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

2. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Bersteauxx geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

4. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

− onjuistheden in de opgedragen maatvoeringenn;

− onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies  

− gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van Bersteauxx om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel 7.

5. De afnemer stelt Bersteauxx op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.

Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

7. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig

beschikbaar is.

8. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor Bersteauxx verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

9. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Bersteauxx die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

10. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Bersteauxx aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.


ARTIKEL 9 - De opslag van zaken

1. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Bersteauxx binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Bersteauxx is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Bersteauxx:

a. nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;

b. dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;

c. indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Bersteauxx gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. Indien Bersteauxx de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Bersteauxx de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.

3. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal Bersteauxx de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op ondermeer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij

anders overeengekomen.

4. Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Bersteauxx in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Bersteauxx

hiertoe mag overgaan, dient zij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de consument mede te delen.

5. Het risico van brand en beschadiging wordt door Bersteauxx geval van een consumentenkoop voor haar rekening door verzekering gedekt.


ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Bersteauxx, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Bersteauxx gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Bersteauxx te melden.


ARTIKEL 11 - De betaling

Koop en verkoop

1. Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering of eerder indien overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Bersteauxx aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Indien Bersteauxx  een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

3. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Bersteauxx na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

4. Bersteauxx is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Bersteauxx derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom

en met een minimum van €35 voor rekening van de afnemer.

5. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt Bersteauxx rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 3 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Opschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van werk

6. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 3 genoemde invorderings-mogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

ARTIKEL 12 - De annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer kan Bersteauxx een schadevergoeding in rekening brengen van maximaal 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.

2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Bersteauxx kan bewijzen dat haar schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

ARTIKEL 13 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder

minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

 

ARTIKEL 14 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel

respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg.

Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 15 - Conformiteit en garantie

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2. Bersteauxx verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Bersteauxx niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de

garantie gegeven volgens het volgende systeem:

− tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Bersteauxx;

één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Bersteauxx;

na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Bersteauxx.

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Bersteauxx kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

3. De verplichting van Bersteauxx met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.

4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Bersteauxx, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.


ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Bersteauxx niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Bersteauxx niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

 

- het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.

- het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;

- extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
 

 

ARTIKEL 17 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Bersteauxx tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn

van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

 

 

ARTIKEL 18 - Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen

aan Nederlands recht.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.